It ferskil tusken katolisisme en kristendom - (Goed ûnderskate kontrast) - Alle ferskillen

 It ferskil tusken katolisisme en kristendom - (Goed ûnderskate kontrast) - Alle ferskillen

Mary Davis

Ynhâldsopjefte

Kristendom en katolisisme binne net oars. Kristenen kinne net katoliken wêze, wylst alle katoliken kristenen binne. Kristenen leauwe yn it kristendom, wylst it katolisisme gewoan in merk fan it kristendom is. It is in mear spesifike religy.

Mei oare wurden, wy kinne sizze dat katolisisme in mear definiearre ferzje fan it kristendom is .

Minsken freegje har ôf oft katoliken kristlik binne of net, of as sawol kristenen as katoliken diele deselde leauwen. Hjir bin ik, om al jo fragen te beantwurdzjen en alle misferstannen út te wiskjen, dus tusken kristenen en katoliken.

Litte wy derop komme.

Katolisisme en kristendom- Hoe binne se oars?

Katoliken binne allegear kristenen . D'r is in ienfâldich antwurd op dizze fraach, mar it hat in beskriuwing nedich. Der binne lytse ferskillen tusken harren. Katolisisme omfettet guon spesifike leauwen dy't it kristendom fierder kategorisearje.

Katolisisme is it oarspronklike, folsleine kristendom. Oare foarmen fan it kristendom lykje der oerwurk út te splinterjen. Katoliken binne kristenen; se binne ek bekend as earste kristenen, om't de Roomsk-Katolike Tsjerke de iennichste tsjerke wie dy't Kristus stifte.

De Katolike Tsjerke hat ferskate riten dy't ûnder ferskillende nammen geane, mar binne yn mienskip mei Rome en de Paus en leare en belje de deselde dogma's en leauwen. Yn myn miening sil in ienfâldige Google-sykjen dizze list opleverje.

It meast signifikant ferskil is wêr't jo op fertrouwe foar heil. Katoliken sette belang op 'e tsjerklike geastliken lykas de paus, prysters en tradysje om heil te berikken. Underwilens rjochte kristenen har yn it foarste plak op dat fan Jezus Kristus as middel foar har heil.

Oer it gehiel is it katolisisme in sekte fan it kristendom, en ien dy't in katolyk is, is hielendal kristen.

Wat leauwe katoliken en kristenen yn?

Katoliken beskôgje de tsjerke as in wichtich ûnderdiel fan har leauwen . Foar sûnden wurde ferjûn, leauwigen moatte belidenis oan in pryster. It kristendom is in libbenswize dy't stribbet om te libjen lykas Kristus libbe.

De doop is in beslút makke as in ferklearring fan leauwen, net om sielen te rêden. Kristenen leauwe dat Jezus God is, en wylst gjinien Him wurdich is, bliuwt syn perfekte leafde foar ús allegear . It wurdt oanmoedige foar kristlike predikanten en dûmny's om te trouwen en bern te hawwen.

Wylst katoliken in goed definiearre struktuer hawwe en in skiednis dy't weromkomt oant de apostels, binne NDE's allegear fan elkoar ûnderskieden. Harren line as net-konformistyske anglikanen ûnderskiedt har fan oare protestanten.

Katoliken geane faak nei har tsjerke.

Is der ferskil tusken in kristen en in katolyk?

Nee, net echt. De iene is gewoan spesifiker as de oare. Kristen ferwiist nei in Kristus-folger of in lid fan in Kristus-sintraaltsjerke. "Katolyk ferwiist nei lidmaatskip yn 'e universele tsjerke fan Kristus; it wurdt faak brûkt om te ferwizen nei in neifolger fan Kristus yn 'e roomsk-katolike tradysje.

Katolisisme is in denominaasje fan it kristendom. Technysk ferwiist katolyk nei "alle kristenen fan elke denominaasje", wat de fraach ropt. Likegoed betsjut ortodoks wêze "oanhâlde oan it juste leauwen", wat de fraach opropt. En protestantisme ferwiist nei protestearjen tsjin de katolike tsjerke, dêr't protestanten net folle tiid oan besteegje om't se har ynstellingen oprjochtsje moatte.

Yn werklikheid ferwiist de term "katolyk" nei "kristenen dy't oanbidde". neffens de Latynske tradysje fan lear en liturgy.”

Kristenen vs. makker. Likegoed, as jo freegje wat it ferskil is tusken it kristendom en it katolisisme, dan sille jo freegje oft oranje en fruit deselde dingen binne.

Katoliken binne kristenen. Katolisisme is in ûnderkategory fan it kristendom.

Katolisisme is de grutste kristlike denominaasje. In kristen folget Jezus Kristus, hy kin ek in katolyk, ortodoks, gnostyk of protestant wêze.

In katolike tsjerke wurdt laat troch de paus, en katoliken folgje kristlike religy om't paus it ek folgje.

De katolike tsjerke is de grutstefan de kristlike tsjerkegebouwen, mei sa'n 60% fan de kristenen katolyk. Katoliken observearje ek de lear fan Jezus Kristus, lykwols dogge se dat troch de tsjerke, dy't se beskôgje as de wei nei Jezus.

Se binne it iens binnen de spesjale autoriteit fan 'e paus, wat ferskate oare kristenen net sille.

Al mei al binne kristenen frij om elk leauwe te negearjen, wylst katoliken moatte leauwe yn wat kristenen leauwe, dan kinne se katoliken wêze.

Besjoch dizze detaillearre fideo oer de spesifike ferskillen tusken katolisisme vs kristendom

Hoe fertelst oft immen in katolyk of in kristen is?

De ienige manier om katolyk te wêzen is as bern doopt te wurden yn 'e katolike tsjerke of as folwoeksene yn' e katolike tsjerke te ûntfangen, nei in perioade fan religieus ûnderwiis en ynsjoch.

Guon minsken binne as bern doopt katolyk, mar har âlden stopje mei nei de tsjerke te gean en negearje har religieuze oplieding en sakraminten fan earste kommuny en befêstiging te krijen. Dit betsjut dat jo Godparents har gelofte net ferfolje om te soargjen dat jo katolyk waarden grutbrocht, sels as jo âlden dat net diene.

As dit it gefal is foar jo, en jo wolle jo sakraminten foltôgje en yn 'e katolike tsjerke wurde ûntfongen, nim dan kontakt op mei de tichtstbye tsjerke en freegje in ôfspraak mei in pryster.

Oan no ta, Katolyk is de grutste religieuze denominaasje. Undertusken, ynEuropa, wy sjogge dat it anglikanisme en lutheranisme it leechste tsjerkebesyk hawwe fan elke denominaasje.

Kaarsen binne in symboal fan ûnthâld foar de leafsten fan kristenen

De ferskillen tusken katoliken en protestanten wurde útlein yn de tabel hjirûnder.

Katoliken Protestanten
Tradysje Lyk yn autoriteit mei Skriften Doe gjin tradysje
Bibel/wierheid Rely oer Skrift en tradysje as boarnen fan tawijing Skrift as de primêre boarne fan wierheid
Redding en genede Rjochtfeardiging en Genade as in proses

De konstante beweging nei ferlossing

Omearmje ferlossing troch it leauwe allinnich

Rjochtfeardiging as God gerjochtichheid ferklearret

Eucharistie Katoliken hâlde oan 'e lear fan' e transsubstânsje: Dêrom is it feit dat it lichem en de eleminten it bloed fan Kristus wurde De measte protestanten hâlde oan 'e tinkbyld: it idee dat jo it stjerren fan Jezus betinke
De hilligen , faam Maria, en har ferearing Katoliken sjogge ferearing as bidden troch de hilligen en de faam Maria

Sjoch ek: 9.5 VS 10 Shoe Grutte: Hoe kinne jo ûnderskiede? - Alle ferskillen
Protestanten drage derop oan direkt ferbûn te wêzen mei God

Ferskil tusken in protestant en in katolyk

Is it roomsk-katolisisme enIt kristendom itselde ding?

Alle kristenen binne gjin katoliken, wylst roomske katoliken folslein as kristenen wurde beskôge. De oare twa grutte groepen binne ortodokse kristenen, dy't ferdield binne yn ferskate subgroepen (meast of folslein basearre op nasjonaliteit), en protestanten, dy't ferdield binne yn hûnderten of tûzenen denominaasjes (basearre op ûnienichheid oer de details fan it leauwen).

Kristendom en katolisisme binne net itselde?

De bewearing dat katoliken gjin kristenen binne is in vague hâlding, lykas de bewearing dat allinnich protestanten kristen binne. Se binne de itselde.

Der is in lange skiednis fan etnyske en politike ferdieling yn Jeropa tusken protestanten en katoliken, mei guon eleminten fan Noard-Jeropa fersus Súd-Jeropa splitsing oer yn 'e Feriene Steaten yn 'e foarm fan in skieding tusken Ingelsk- pratende Amearika en Spaansk-sprekkende Amearika, dy't de neiging hat om katolyk te wêzen en ek yndianen te wêzen.

Besjoch dizze fideo om te witten hokker better is

Wat binne de basisferskillen tusken katoliken en protestanten?

Hjir binne guon fan 'e basis ferskillen tusken de twa

  • Protestanten folgje gjin tradysje, om't se allinich yn Kristus leauwe.
  • Nimmen is it haad fan 'e tsjerke; heil is troch Kristus allinne; gjin ôfgoaden wurde oanbea.
  • Idols binne net tastien yn tsjerken of huzen.
  • Der binne gjinkearsen om te oanbidden foar protestanten

Wylst

  • Tradysje fan katoliken diktearret dat men leaut yn Kristus, Mem Maria en de hilligen (it Fatikaan of hokker lân dan ek).
  • Katoliken leauwe dat de Paus yn lieding is oer it heil, dat basearre is op Kristus en tradysje.
  • Katoliken leauwe yn oanbidding fan ôfgoaden
  • Kaarsen binne in wichtich ûnderdiel fan 'e oanbidding foar katoliken

In religieus persoan bestudearret de bibel en bidt op gebedskralen

Is it katolisisme gjin wier kristendom?

Der binne gjin ûnderskied tusken de twa . Guon meitsje betizing troch ûnleauwigen te wêzen. Protestanten leauwe dat as se Jezus oanfalle, ferfolgje en deadzje, se it ivige libben krije. Dit is in ferkeard en analfabeet konsept.

Dit betsjut dat Jezus, lichem en bloed, siel en godheid, wier oanwêzich is yn 'e eucharistie. Dochs beweare se dat katoliken gjin kristenen binne.

Minsken sizze ek dat, protestanten har hieltyd mear distansjearre fan de iene wiere tsjerke en har ferdield hawwe. De otterdokse tsjerke liket op de katolike tsjerke, mar se leaut net yn 'e Hillige Trije-ienheid. Sûnt Petrus hat elke paus it gesach erfd dat Kristus de earste paus joech. Dat is sa'n bytsje it.

Katolisisme is trouwens de wiere foarm fan it kristendom. Guon net-katolike kristenen feroardielje it katolisisme om't se har net bewust binneit of net begripe it. As men weromgiet yn 'e tiid en de iere tsjerkfaars lêze, makket it dingen opheldering en is tige ynspirearjend.

As in persoan ûndersyk docht nei dizze sekten en it kristendom of antwurden fynt troch de Bibel, dan kin hy yn in stik autentyk lânje. ynformaasje mei in bettere kar fan religy mei syn wil.

Final Thoughts

Ta beslút, katolisisme en kristendom binne net oars. Katolisisme is in merk fan it kristendom. It is in mear 'detaillearre' etnisiteit yn termen fan leauwen en wearden. In persoan dy't in katolyk is is in kristen. It wurdt opmurken dat minsken dy't it kristendom folgje, miskien gjin katoliken binne, mar in persoan dy't út it katolisisme komt is in kristen.

In kristen folget Jezus Kristus. Hy kin in katolyk, ortodoks, mormoan, anglikaan wêze, of kin ta in oare religy hearre.

Kristenen en roomske katoliken hawwe in leauwe dat de lear fan Kristus yn ús deistich libben praktisearre wurde moat. Fromme dieden lykas gebed en bibellêzen binne foarbylden fan kristlike praktiken.

Sjoch ek: Ferskil tusken ússels en ússels (iepenbiere) - Alle ferskillen

Oer it gehiel is it kristendom in religy dy't protestanten, katoliken en otterdoksen fierder kategorisearret. It binne sub-sekten mei mear spesifike kultueren i.e. Skriften, Graces, Beliefs, en Salvation praktiken.

It kristendom is de prime godstsjinst mei fierdere kategoryen en sekten.

Foar de ferkoarte ferzje fan dit artikel , klik hjir om syn webferhaal te besjen.

Mary Davis

Mary Davis is in skriuwster, ynhâldmakker en entûsjaste ûndersiker dy't spesjalisearre is yn fergelikingsanalyse oer ferskate ûnderwerpen. Mei in graad yn sjoernalistyk en mear as fiif jier ûnderfining op it fjild, hat Mary in passy foar it leverjen fan ûnbidige en rjochtlinige ynformaasje oan har lêzers. Har leafde foar skriuwen begon doe't se jong wie en hat in driuwende krêft west efter har suksesfolle karriêre yn skriuwen. Mary's fermogen om befinings te ûndersykjen en te presintearjen yn in maklik te begripen en boeiend formaat hat har leafhawwe by lêzers oer de hiele wrâld. As se net skriuwt, hâldt Mary fan reizgjen, lêzen en tiid trochbringe mei famylje en freonen.