Jaka jest różnica między kościołem katolickim a baptystycznym? (Fakty religijne) - All The Differences

 Jaka jest różnica między kościołem katolickim a baptystycznym? (Fakty religijne) - All The Differences

Mary Davis

Chociaż nie jest to powszechna praktyka, główne religie i tradycje duchowe świata można podzielić na wybrane główne kategorie. Celem tej idei, która powstała w XVIII wieku, było określenie względnego poziomu grzeczności w różnych krajach.

Baptyści i katolicy to dwie religie, które czasem się mylą. Ale jest jedna rzecz, co do której obie religie się zgadzają: obie wierzą w Jezusa Chrystusa.

Główna różnica polega na tym, że baptyści czekają aż ktoś osiągnie odpowiedni wiek, aby móc podjąć decyzję o chrzcie, natomiast katolicy uważają, że dziecko powinno być ochrzczone zaraz po urodzeniu (aby zapewnić, że wszystkie jego grzechy zostaną szybko zmazane).

Poznajmy więcej szczegółów!

Kościół katolicki

Kościół katolicki to światowy okręg wyznawców założony przez Jezusa Chrystusa ponad dwa tysiące lat temu.Na ziemi żyje ponad miliard katolików.Kościół katolicki tworzą liczni ludzie z różnych kręgów kulturowych.

Czasami Kościół Katolicki ma być dużym namiotem; otacza dużą część populacji w ramach szeregu przekonań politycznych, z których wszystkie są wspierane przez to samo centralne przekonanie religijne lub credo.

Zobacz też: "Muchy" VS "Muchy" (gramatyka i użycie) - wszystkie różnice Kościół A.

Czym są kościoły baptystyczne?

Baptyści są częścią chrześcijańskiej wspólnoty religijnej.Liczni baptyści należą do protestanckiego ruchu chrześcijaństwa.Zakładają, że człowiek może osiągnąć odkupienie poprzez wiarę w Boga i Jezusa Chrystusa.

Baptyści zakładają również świętość Biblii.Praktykują chrzest, ale uważają, że osoba musi być całkowicie zanurzona w wodzie.Jest to największa różnica między baptystami i wielu innych sekt chrześcijańskich.

Większość baptystów opowiada się za rozbieżnością między kościołem a rządem, ale uznają również, że rząd powinien mieć zwiększone normy prawości i być symbolem religijnym. Wielu baptystów energicznie dąży do nawrócenia na swoje przekonania.

Zauważają ogromny kontrakt władzy w rękach zgromadzeń personalnych.W przedwczesnych latach dziewięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych żyło ponad trzydzieści milionów baptystów.

Kościół Baptystów

Historia baptystów i katolików

Kościół katolicki był jedynym Kościołem chrześcijańskim w Europie do czasu urealnienia i widział siebie jako jedyny prawdziwy i autentyczny Kościół.Tak było do czasu urealnienia.Po potępieniu papiestwa przez Lutra powstało wiele kościołów i denominacji protestanckich.

Jednym z nich byli anabaptyści, którzy są uważani za część radykalnej reformacji, donosi Orchard. Uważa się, że wpłynęli oni na wzrost kościołów baptystycznych w Anglii, ale jest z tym wiele konfliktów, według Orcharda.

Na początku 1600 roku angielscy purytanie, którzy odłączyli się od Kościoła Anglii, założyli pierwsze kościoły baptystów.

Pierwsze Londyńskie Wyznanie Wiary reguluje wczesne szkolnictwo baptystów. Angielscy baptyści uciekający przed uciskiem założyli najwcześniejsze kościoły baptystów w Ameryce. Wielkie Przebudzenia doprowadziły do tego, że wielu Amerykanów stało się baptystami. Istnieje wiele asortymentów baptystów, i zawierają one te, na które wpływają kalwińskie i arminiańskie doktryny.

W przeszłości, bezpośrednio lub pośrednio, Kościół katolicki był ofiarą wielu baptystów. Doprowadziło to do upadku i zatrzymania niezliczonych osób. Należy zauważyć, że pierwsi baptyści byli również represjonowani przez swoich kolegów protestantów w Europie.

Główne różnice między kościołem katolickim a baptystycznym

Oto główna różnica między kościołami katolickim i baptystycznym:

 1. Katolicy popierają chrzest niemowląt, podczas gdy baptyści są przeciwni tej praktyce; mają tendencję do pomagania w chrzcie jedynie tym, którzy wolą przyjąć chrześcijaństwo.
 2. Katolicy zakładają błaganie Maryi i świętych wraz z Jezusem, baptyści czczą tylko Jezusa.
 3. Katolicy zakładają czyściec, natomiast baptyści nie wierzą w czyściec.
 4. Katolicy mają najbardziej znany Kościół, natomiast baptyści mają mniej kościołów w porównaniu.
 5. Baptyści wierzą, że droga do odkupienia wiedzie tylko przez zaufanie Bogu. Natomiast katolicy uważają, że deliberację można osiągnąć również przez wiarę w sakramenty święte.

Cechy wyróżniające kościoły katolickie i baptystyczne

Cechy wyróżniające Kościoły katolickie Kościoły baptystyczne
Znaczenie Termin katolik jest stosowany w odniesieniu do osób, które przyjmują wiarę katolicką. Słowo baptysta jest używane w odniesieniu do protestanckich chrześcijan, którzy są przeciwni chrztowi noworodków.
Kościoły Katolicy często mają największe kościoły. Baptyści są stosunkowo mniej liczni niż katolicy.
Zbawienie Uznają, że droga do zbawienia prowadzi przez ich wiarę i sakramenty. Zakładają, że droga do zbawienia wiedzie przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Wiara/wiara Modlą się i proszą o wstawiennictwo świętych i Maryi. Wierzą w Trójcę Świętą. Wierzą i czczą Jezusa Chrystusa.
Czyściec Uznają czyściec. Nie uznają czyśćca.
Kościół katolicki a kościół baptystów

Baptyści i katolicy: ich różnice w wykonywaniu modlitw

Baptyści przyjmują, że tylko Ojciec ma siłę, aby odpowiedzieć na modlitwę, a wszelkie błogosławieństwa powinny być nadzorowane do Jezusa lub innych składników Trójcy Świętej: Ojca, Syna (Jezusa) i Ducha Świętego.

W Ewangelii Jana 14:14 Jezus informuje swoich wyznawców, że w Jego imieniu mogą pytać o wszystko. Księga Jakuba 1:1-7 nakazuje im oddawać cześć lub modlić się natychmiast do Boga z wiarą, która jest stabilna. Również w Dziejach Apostolskich 8:22 Piotr mówi Szymonowi, aby żałował swojej niegodziwości i modlił się prosto do Boga o ułaskawienie i przebaczenie.

Baptyści pomagają swoim przekonaniom na temat błogosławieństwa, wykorzystując także wiele innych cytatów z Biblii. Nie widzą oni żadnego biblijnego pochodzenia dla modlenia się lub oddawania czci komukolwiek innemu.

Katolicy modlą się "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Wystawiają dzieła sztuki jak rzeźby, aby pokazać komunię świętych, ale nie po to, aby ich czcić.

Zobacz też: Shinobi VS Ninja w Naruto: Czy są tacy sami? - Wszystkie różnice

Kilku z tych świętych żyło w czasach Chrystusa lub w zakresie, w jakim został napisany Nowy Testament, podczas gdy inni rezydowali w dekadach i wiekach po śmierci Jezusa.

Pismo Święte

Różnice w sposobie przedstawiania Jezusa

 • Baptyści wierzą, że krzyż jest wpływowym symbolem ofiary Jezusa. Śpiewają o krzyżu, przekazują swoją wdzięczność za pracę Jezusa na krzyżu, a także okazjonalnie włączają postacie krzyża w swoje środowisko kościelne lub eksponują krzyże w życiu prywatnym.
 • Jednak baptyści nie czczą cielesnych artykulacji Jezusa, a jedynie osobę samego Jezusa, co nie bierze się z ustaleń, które są jasne dla dzisiejszych wierzących.
 • Katolicy używają rzeźb, obrazów i krucyfiksów (artystycznych przedstawień Jezusa na krzyżu) w różny sposób. Katolikom wolno klękać, kłaniać się, a nawet całować posągi.
 • Historycznie rzecz biorąc, kościół katolicki zapewniał, że posągi Jezusa, Maryi i zróżnicowanych świętych są dotowane mocami, które mają uzdrawiać dolegliwości lub odpuszczać grzechy.
 • Biblia jest bardzo przejrzysta, że nie należy bałwochwalczo traktować rzeźb i dzieł sztuki. W Starym Testamencie Bóg często ostrzega Izraela, aby nie robił bałwanów ani obrazów, które Go reprezentują.
 • Również Nowy Testament wnosi w nim wyraźnie w wielu cytatach, że czcimy Boga ukrytego, a nie wizualnego.
 • Wersety takie jak 1 Tymoteusza 6:16 wyjaśniają Boga jako zamkniętego w świetle i niewidzialnego dla ludzkich oczu. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza 17, że Królestwo Boże nie dokonuje się poprzez obrazowe wyświetlanie.
 • Nie można wskazać na obiekt biologiczny lub obserwowalny znak istnienia Boga; raczej chwyta On ukrytą formę w naszej głębi. Doktryny biblijne znalezione od Księgi Rodzaju do Objawienia ustalają, że Bóg jest duchem i musi być czczony religijnie i duchowo.

Populacja katolików i baptystów

W skali globalnej katolicyzm jest największym kościołem chrześcijańskim. Ma ponad miliard wyznawców, z czego większość zamieszkuje Europę Południową, Amerykę Łacińską, Azję i Afrykę. Kościół nadal prosperuje, zwłaszcza w Afryce i Azji, ale stracił nieco na znaczeniu w swoich formalnych twierdzach w Europie i Ameryce.

Baptyści są jedną z pięciu głównych denominacji protestanckich. Na całym świecie jest około 100 milionów zwolenników tej wiary. Baptyści są ogromnym zgromadzeniem chrześcijańskim w południowych Stanach Zjednoczonych. Istnieją również większe stowarzyszenia baptystów w Brazylii, na Ukrainie i w Afryce.

Ludność katolicka jest bardziej harmonijny w swoich przekonaniach.Niemniej jednak, Baptyści mają znacznie bardziej eklektyczny zakres wierzeń.Istnieją konserwatyści i szerokie umysły lub liberalne Baptystów Parafianie.

Niewielkie podobieństwa między baptystami a katolikami

W tej części pracy zostaną przeanalizowane różne sposoby podobieństwa katolików i baptystów. Należy pamiętać, że istnieje niewiarygodnie wiele podobieństw między wszystkimi kościołami chrześcijańskimi.

Zbyt często zbyt mocno skupiano się na różnicach, a nie na tym, co chrześcijanie mają w sobie normalnego. Tak jest również w przypadku baptystów i katolików.

Oto kilka wspólnych założeń i procedur obu sekt:

 • Ich wiara w Jezusa Chrystusa
 • Narodziny Dziewicy
 • Wspólnota
Obejrzyjmy ten film, aby dowiedzieć się więcej o różnicach między katolikami a baptystami.

Czym różni się Kościół baptystów od katolickiego?

Praktycznie obie klasy uczą, że Jezus jest Bogiem i że zginął dla odpuszczenia grzechów, ale katolicy nie modlą się wyłącznie do Jezusa, a ich kult Jezusa implikuje paranormalne komponenty, których baptyści nie ćwiczą.

Czy katolicy i baptyści używają tej samej Biblii?

Katolicy i protestanci mają dokładnie ten sam 27-księczny Nowy Testament.

Rozbieżności między ich Bibliami martwią więc o ograniczenia kanonu Starego Testamentu. W skrócie - katolicy mają 46 ksiąg, a protestanci 39.

Jaką religię wyznają baptyści?

Baptyści są częścią składową grupy chrześcijanie protestanccy którzy popierają podstawowe hipotezy większości protestantów, ale nalegają, aby tylko wyznawcy byli chrzczeni i aby odbywało się to przez zanurzenie, a nie przez rozpylanie lub natryskiwanie wody.

Wniosek

 • Kościoły katolickie i baptystyczne mają typowe pochodzenie. Oba wywodzą się od Apostołów i wczesnego Kościoła. Kościoły baptystyczne powstały w czasie reformacji z partii, które nie chciały żadnych śladów katolicyzmu w swoich ustaleniach dotyczących kultu.
 • Baptyści byli postrzegani przez katolików i wiele sekt protestanckich jako radykalni, a nawet niebezpieczni. Przez wiele lat byli zaciekle uciskani. Baptyści zainaugurowali swoją działalność w Ameryce i prosperują tu do dziś.
 • Między tymi dwoma Kościołami istnieje wiele podobieństw. Oba są głoszonymi zwolennikami Jezusa, który ich zdaniem umarł za grzechy ludzkości. Te dwie grupy wierzą również w nieskończone zbawienie.
 • Niemniej jednak istnieją znaczące różnice pomiędzy tymi dwoma dopływami chrześcijaństwa i być może najbardziej znaczącą z nich jest kwestia chrztu. Katolicy sprawują chrzest niemowląt, natomiast baptyści sprawują chrzest dorosłych.

  Mary Davis

  Mary Davis jest pisarką, twórczynią treści i zapaloną badaczką specjalizującą się w analizie porównawczej na różne tematy. Z dyplomem dziennikarstwa i ponad pięcioletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, Mary ma pasję do dostarczania bezstronnych i prostych informacji swoim czytelnikom. Jej miłość do pisania zaczęła się, gdy była młoda i była siłą napędową jej udanej kariery pisarskiej. Zdolność Mary do badania i przedstawiania wyników badań w łatwej do zrozumienia i wciągającej formie zjednała jej czytelników na całym świecie. Kiedy nie pisze, Mary lubi podróżować, czytać i spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi.